CÔNG NGHỆ KHÁC Archive

Tổng quan về cristobalite

Cristobalit (silica, công thức hóa học SiO 2 ) là kết quả của quá trình nung thạch anh ở nhiệt độ 1500 ° C: Đặc tính của Cristobalite được thể hiện …